Gevonden in Pagina's

Basisschool Op Dreef

Basisschool Op Dreef staat midden in de samenleving. Om deel te kunnen nemen aan die samenleving en de samenleving van morgen, zien wij een brede toerusting en vorming van onze leerlingen als een belangrijke maatschappelijke opdracht...

https://www.bsopdreef.nl/basisschool-op-dreef/

Nieuws

Zo blijft u op de hoogte

https://www.bsopdreef.nl/nieuws/

Groepen

Nieuwe informatie in schooljaar 2021-2022

https://www.bsopdreef.nl/groepen/

Home

Schoolgids Basisschool Op Dreef 2022-2023

https://www.bsopdreef.nl/

Contact

Contact opnemen met:

https://www.bsopdreef.nl/contact/

Visie en missie

Als school willen we laten zien waar we voor staan, wat we belangrijk vinden om kinderen mee te geven en hoe we ons verhouden tot de invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen die op ons af komen...

https://www.bsopdreef.nl/basisschool-op-dreef/visie-en-missie/

Onderwijs

Basisschool Op Dreef is gevestigd in een modern gebouw, in een zgn Multifunctionele Accommodatie (MFA)...

https://www.bsopdreef.nl/basisschool-op-dreef/onderwijs/

Kwaliteit

Op Basisschool Op Dreef werken we met de 1-Onderwijsroute. De 1-Onderwijsroute beschrijft de stappen en beslismomenten die cyclisch gezet worden ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen op groeps- en schoolniveau...

https://www.bsopdreef.nl/basisschool-op-dreef/kwaliteit/

Passend Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Ieder schoolbestuur heeft een ‘zorgplicht’ en is wettelijk verplicht om passende ondersteuning te verzorgen voor een kind dat bij een school wordt aangemeld...

https://www.bsopdreef.nl/basisschool-op-dreef/passend-onderwijs/

Inspectierapport

In het najaar van 2019 heeft de inspectie een zogenaamd verificatieonderzoek gehouden bij stichting Veldvest...

https://www.bsopdreef.nl/basisschool-op-dreef/inspectierapport/

Beleid gezond gedrag

Onze school stimuleert en ondersteunt gezond gedrag en bevordert een gezonde leefomgeving door middel van een actief beleid dat is gebaseerd op de volgende pijlers:het positief stimuleren van gezond eetgedrag...

https://www.bsopdreef.nl/basisschool-op-dreef/beleid-gezond-gedrag/

Team

Onze school kent een enthousiast, gemotiveerd team! Het team bestaat uit 40 medewerkers met de volgende rollen: directeur, regisseurs, leermonitoren, groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, vakleerkracht gymnastiek, administratieve ondersteuning, conciërge en huishoudelijke dienst...

https://www.bsopdreef.nl/basisschool-op-dreef/team/

Vakantierooster en studiedagen 2022-2023

Herfstvakantie24-10-2022t/m28-10-2022Kerstvakantie26-12-2022t/m06-01-2023Voorjaarsvakantie20-02-2023t/m24-02-2023Tweede Paasdag10-04-2023Koningsdag27-04-2023Meivakantie24-04-2023t/m05-05-2023Bevrijdingsdag05-05-2023Hemelvaart18-05-2023t/m19-05-2023Tweede Pinksterdag29-05-2023Zomervakantie17-07-2023t/m25-08-2023 Zowel Koningsdag als Bevrijdingsdag vallen dit schooljaar in de meivakantie...

https://www.bsopdreef.nl/agenda/vakantierooster-2022-2023/

Nieuwsbrief

Eens per 3 weken verzorgen we een algemene nieuwsbrief. Hierin worden ouders op de hoogte gehouden van veelal praktische zaken, algemene school- en groepsgebonden activiteiten en over strategische ontwikkelingen...

https://www.bsopdreef.nl/nieuws/nieuwsbrief/

Update Coronavirus

Op dit moment zijn er geen aparte maatregelen voor scholen. Wel gelden nog steeds de algemene basisadviezen om verspreiding van het virus te beperken...

https://www.bsopdreef.nl/nieuws/update-coronavirus/

Ziek melden

NIEUW! Absenties melden via ParroMet ingang van dit schooljaar is het mogelijk om via Parro absenties in te voeren...

https://www.bsopdreef.nl/praktische-informatie/ziek-melden/

Parro

Met deze applicatie communiceren we snel en gemakkelijk met de ouders en de ouders ook met leerkrachten.

https://www.bsopdreef.nl/praktische-informatie/parro/

Verlofaanvraag

Als uw kind(eren) om belangrijke redenen niet op school kan komen, moet u hiervoor ruim van te voren bij de directie schriftelijk toestemming vragen...

https://www.bsopdreef.nl/praktische-informatie/verlofaanvraag/

Mobiele telefoon

Het gebruik van mobiele telefoons is door leerlingen onder schooltijd niet toegestaan. Bij binnenkomst wordt de mobiele telefoon uitgeschakeld en in een afgesloten verzamellaatje bewaard tot het einde van de dag...

https://www.bsopdreef.nl/praktische-informatie/mobiele-telefoon/

Klachten

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Problemen bespreekt u als ouder in eerste instantie met de leerkracht van uw kind...

https://www.bsopdreef.nl/praktische-informatie/klachten/

Medicijngebruik

Soms wordt aan leerkrachten gevraagd om medicijnen toe te dienen aan kinderen of om een andere medische handeling uit te voeren...

https://www.bsopdreef.nl/praktische-informatie/medicijngebruik/

Hoofdluis

Elke eerste of tweede week na de vakanties wordt de klas gecontroleerd op luizen door hulpouders. Deze ouders maken een afspraak met de groepsleerkracht voor een geschikt controlemoment...

https://www.bsopdreef.nl/praktische-informatie/hoofdluis/

Zindelijkheid

Wij verwachten dat kinderen zindelijk zijn als zij bij ons op school komen. Een ongelukje kan natuurlijk altijd voorkomen...

https://www.bsopdreef.nl/praktische-informatie/zindelijkheid/

BSO/dagarrangementen

De aansluiting tussen onderwijs en kinderopvang behoort tot de verantwoordelijkheid van de school...

https://www.bsopdreef.nl/praktische-informatie/bsodagarrangementen/

Rookvrije school

Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij onderwijsterrein bij. Scholen zijn dan ook verplicht vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij terrein te hebben...

https://www.bsopdreef.nl/praktische-informatie/rookbeleid/

Gymrooster

Bewegingsonderwijs en het tegemoetkomen aan de bewegingslust van kinderen. Bewegen is leuk en gezond...

https://www.bsopdreef.nl/praktische-informatie/gymrooster/

Aanmelden

Indien u op zoek bent naar een school voor uw kind, kunt u telefonisch contact opnemen met de administratie via telefoonnummer 040-2532834 of u kunt een mail sturen naar opdreef@veldvest...

https://www.bsopdreef.nl/ouders/aanmelden/

Schooltijden voor alle groepen

Om geen onderwijstijd verloren te laten gaan, maken wij gebruik van een inloop 10 minuten voorafgaand aan de ochtendschooltijd...

https://www.bsopdreef.nl/ouders/schooltijden-voor-alle-groepen/

Gescheiden ouders

Van belang is dat de directeur van de school schriftelijk op de hoogte wordt gebracht omtrent een scheiding, waarbij duidelijk dient te worden gemaakt wie de verantwoordelijke ouder wordt...

https://www.bsopdreef.nl/ouders/gescheiden-ouders/

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) Overeenkomstig de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) heeft BS Op Dreef een Medezeggenschapsraad (MR)...

https://www.bsopdreef.nl/ouders/medezeggenschapsraad-mr/

Oudervereniging

SAMEN VOOR ONZE KINDEREN!

https://www.bsopdreef.nl/ouders/oudervereniging/

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Met ingang van 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) dan niet meer geldig is...

https://www.bsopdreef.nl/ouders/algemene-verordening-gegevensbescherming/

Stichting Leergeld

De stichting helpt kinderen (0-18 jaar) op het gebied van onderwijs, verenigingen, sport en buitenschoolse activiteiten...

https://www.bsopdreef.nl/ouders/stichting-leergeld/

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders, verzorgers, kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar uit de gemeente Veldhoven...

https://www.bsopdreef.nl/ouders/centrum-voor-jeugd-en-gezin/

Jeugdgezondheidszorg (GGD)

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Brabant-Zuidoost.Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezondheidsbevordering...

https://www.bsopdreef.nl/ouders/jeugdgezondheidszorg-ggdbzo/

Gevonden in nieuws

Kinderpostzegels groot succes!

https://www.bsopdreef.nl/nieuws/kinderpostzegels/

Opbrengst Kinderpostzegelactie 2019. Superschool!

https://www.bsopdreef.nl/nieuws/opbrengstkinderpostzegelactie/

Gevonden in agenda

Informatieavond Groepen 1 en 2

https://www.bsopdreef.nl/agenda/?date=2022-09-26

Informatieavond Groepen 5 en 7

https://www.bsopdreef.nl/agenda/?date=2022-09-27

Informatieavond Groepen 6 en 8

https://www.bsopdreef.nl/agenda/?date=2022-10-04

Peuterkijkmiddag (13.00-14.00uur)

https://www.bsopdreef.nl/agenda/?date=2022-11-09

Oudergesprekken groepen 1 t/m 7

https://www.bsopdreef.nl/agenda/?date=2022-11-21

Voorlopige adviesgesprekken groepen 8

https://www.bsopdreef.nl/agenda/?date=2022-12-12

LET OP: School uit om 12.15uur

https://www.bsopdreef.nl/agenda/?date=2022-12-23

Peuterkijkmiddag (13.00-14.00uur)

https://www.bsopdreef.nl/agenda/?date=2023-01-31

Rapportage groepen 1 t/m 7 + LVS groepen 3 t/m 7

https://www.bsopdreef.nl/agenda/?date=2023-03-31

Oudergesprekken groepen 1 t/m 7

https://www.bsopdreef.nl/agenda/?date=2023-04-03

Tweede Paasdag (kinderen vrij)

https://www.bsopdreef.nl/agenda/?date=2023-04-10

Praktisch verkeersexamen Groepen 7

https://www.bsopdreef.nl/agenda/?date=2023-05-08

Peuterkijkmiddag (10.30-11.30uur)

https://www.bsopdreef.nl/agenda/?date=2023-05-09

2de Pinksterdag (kinderen vrij)

https://www.bsopdreef.nl/agenda/?date=2023-05-29

Rapportage groepen 1 t/m 7 + LVS groepen 3 t/m 7

https://www.bsopdreef.nl/agenda/?date=2023-06-30