Als uw kind(eren) om belangrijke redenen niet op school kan komen, moet u hiervoor ruim van te voren (bij voorkeur minimaal zes weken van te voren) bij de directeur schriftelijk toestemming vragen. Extra verlof of vakanties onder schooltijd zijn niet toegestaan en worden door de leerplichtambtenaren nauwkeurig gecontroleerd. Er zijn maar twee uitzonderingen op deze regel: 

 • Indien een van beide ouders een beroep of bedrijf heeft waardoor vakantie van minimaal 2 aaneengesloten weken tijdens de 'gewone' schoolvakantie periodes onmogelijk is, kunnen ouders bij de directeur vakantieverlof aanvragen. 

  Om in aanmerking te komen voor dit verlof gelden de volgende regels:

  - De ouders/verzorgers moeten het verzoek richten aan de schooldirectie.
  - De ouders/verzorgers moeten aannemelijk kunnen maken dat zij in géén van de schoolvakanties 2 weken aaneengesloten met het gezin op vakantie kunnen gaan. 
  - De ouders/verzorgers moeten kunnen aantonen dat zij het merendeel van hun inkomen slechts in de reguliere schoolvakanties kunnen verdienen. Uit jurisprudentie is gebleken dat o.a. een orginele verklaring van een accountant die kan aantonen. 
  - De ouders/verzorgers moeten bij hun aanvraag eventueel een werkgeversverklaring overleggen. 
  - De directeur mag een leerling slechts éénmaal per schooljaar vakantieverlof verlenen. 
  - Het vakantieverlof mag niet langer duren dan 10 aaneengesloten schooldagen. 
  - De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. 

 • Extra verlof wegens andere gewichtige omstandigheden.
  De Leerplichtwet kent de mogelijkheid om extra verlof te verlenen wegens andere gewichtige omstandigheden. Voor de interpretatie van het begrip ‘andere gewichtige omstandigheden’ kan aansluiting worden gezocht bij de gevallen waar in Cao’s aan werknemers buitengewoon verlof met behoud van salaris wordt toegestaan. Uitgangspunt hierbij is, dat deze externe omstandigheden buiten de wil van de ouders en/of het kind plaatsvinden.
  Hierbij valt de beslissingsbevoegdheid uiteen in twee delen. Tot en met tien schooldagen per schooljaar beslist de directeur van de school over het al dan niet toekennen van het verlof. Indien geen verlof is gevraagd, kan de directeur alsnog verlof verlenen, indien hem binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering de redenen daarvan worden medegedeeld. Bij meer dan 10 dagen per schooljaar (in één keer of opgeteld) beslist de leerplichtambtenaar, nadat de directeur is gehoord.

  Tien schooldagen of minder (beslissingsbevoegdheid directeur):

  In aanmerking voor extra verlof komen:
  - verhuizing: maximaal één dag;
  - huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal één dag;
  - huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats: maximaal twee dagen;
  - 12½ -, 25-, 40-, 50- of 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal één dag;
  - 25-, 40-, of 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal één dag;
  - ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de directeur;
  - overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: maximaal vier dagen;
  - overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal twee dagen;
  - overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal één dag;
  - naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof. De directeur neemt hierover een beslissing en laat dit de ouders, bij voorkeur schriftelijk weten. Tegen de beslissing kan de belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij het bevoegd gezag.

  Meer dan tien schooldagen:

  Het gaat hierbij om omstandigheden waarbij sprake is van een medische of sociale indicatie en als daarmee een kennelijk onredelijke situatie kan worden vermeden. In deze beslissing staat het belang van de jongere voorop. Vakantie buiten de schoolvakantie valt niet onder het begrip ‘andere gewichtige omstandigheden’.

  Een verlofaanvraag voor meer dan tien dagen wordt behandeld door de leerplichtambtenaar. In een dergelijke situatie wordt er wel overlegd met de schooldirecteur. Bij een beslissing moeten de directeur van de school en/of de leerplichtambtenaar het algemeen onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang van het kind en zijn gezin.

Een verzoek wordt zeker afgewezen wegens:

- wereldreis; tenzij uitschrijving uit GBA en/of inschrijving op andere school in het buitenland;
- familiebezoek in het buitenland;
- vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
- vakantie in verband met een gewonnen prijs;
- vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
- uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan;
- eerder vertrekken of later terugkomen in verband met (verkeers-)drukte;
- verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
- deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.

De volledige verlofregeling ligt ter inzage bij de administratie of kunt u hieronder downloaden.

Invullen verlofaanvraag

Het verlof kunt u aanvragen via onderstaand formulier.

Vul het formulier zo volledig mogelijk in en stuur deze naar opdreef@veldvest.nl.

Wij zullen uw verzoek dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.