Oudervereniging Basisschool Op Dreef

U bent als ouder van een leerling van onze school automatisch lid van de oudervereniging op het moment dat u een of meerdere kinderen op onze school heeft. Het lidmaatschap eindigt ook automatisch op het moment dat u geen kinderen meer op onze school heeft. De oudervereniging is een officiële vereniging met statuten, die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven en heeft 3 bestuursleden (voorzitter, penningmeester en secretaris).

Het bestuur van de oudervereniging heeft ook zitting in de activiteiten commissie. Ieder schooljaar is de activiteiten commissie actief op BS Op Dreef. Mede dankzij de inzet van de activiteiten commissie is het mogelijk om, naast de lestijd, extra activiteiten voor de leerlingen te organiseren.
De activiteiten commissie is een groep enthousiaste ouders en teamleden (leerkrachten) van onze school! Een groep van 12 tot 15 ouders vormen de activiteiten commissie en zijn doorgaans meerdere jaren lid. Alle ouders hebben 1 of meer kinderen bij BS Op Dreef en vertegenwoordigen zowel onder- als bovenbouw.

Taken activiteiten commissie
De belangrijkste taken van de activiteiten commissie vallen uiteen in drie hoofdtaken:

1. Mede-organiseren van activiteiten op en rond school
Verspreid over het jaar worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Per activiteit bespreekt een werkgroep van teamleden en ouders de ideeën en zorgt voor de realisatie hiervan. De activiteit start al in de klas: leerlingen worden betrokken in de voorbereidingen om samen toe te leven naar een activiteit van de hele school. Activiteiten die worden georganiseerd, zijn onder andere: sinterklaasfeest, kerstviering, carnaval, koningsspelen, schoolreisjes & teambuilding. Ook bij de schoolfotograaf helpt de activiteiten commissie met de organisatie.

2. Financieel beheer van inkomsten en uitgaven
Van alle ouders wordt een bijdrage verwacht om de activiteiten, speciaal georganiseerd voor alle kinderen, te kunnen bekostigen. Deze vrijwillige ouderbijdrage is nodig om de kosten van de activiteiten (zoals sinterklaasfeest, kerstviering, schoolreisjes & teambuilding) te betalen. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Jaarlijks wordt er een financieel verslag opgesteld plus de begroting voor het komende jaar. Beide stukken worden jaarlijks besproken in een zgn. jaarvergadering.

3. Bevordering van de contacten tussen ouders en teamleden, door het actief betrekken van ouders die mee willen werken aan activiteiten op en rond school
De activiteiten commissie zorgt voor de voorbereiding en organisatie van iedere activiteit. Bij (bijna) iedere activiteit is op de dag zelf ook de hulp van ouders nodig, bijvoorbeeld voor het begeleiden van een groepje kinderen of hulp in de klas. Via een brief worden ouders/verzorgers van de leerlingen geïnformeerd over benodigde hulp. Extra hulp van ouders/verzorgers is behalve noodzakelijk ook een mooi moment om betrokken te zijn bij school en de leerlingen! Het doel is telkens weer om voor de leerlingen een geslaagde activiteit te organiseren.

Als u vragen heeft of op zoek bent naar extra informatie, dan ontvangen we graag uw email met uw vraag op acopdreef@gmail.com.

Vrijwillige ouderbijdrage
Gedurende het schooljaar worden diverse activiteiten georganiseerd zoals sinterklaas, kerst, carnaval, koningsspelen, teambuilding groepen 8, schoolreis en excursies.
De commissie benadrukt dat hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, deze erg belangrijk is voor het organiseren en bekostigen van de diverse activiteiten. Het biedt uw kind(eren) een veelzijdig aanbod waarin samen leren, spelen en plezier maken centraal staan.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is voor schooljaar 2020-2021 vastgesteld op 27 euro.
Het bestuur van de oudervereniging werkt samen met school om de bijdrage te innen.

Vergaderdata

De onderstaande data zijn ingepland voor het schooljaar 2020-2021.
De data vallen allen op woensdag en starten om 20.00 uur.

26-08-2020
28-10-2020
20-01-2021
17-03-2021