De Medezeggenschapsraad (MR)
Overeenkomstig de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) heeft BS Op Dreef een Medezeggenschapsraad (MR).

Wat doet de MR?
De MR - met vertegenwoordigers van personeelsleden (de personeelsgeleding) en vertegenwoordigers van ouders (de oudergeleding) - denkt mee en levert haar bijdrage aan allerlei onderwerpen die basisschool Op Dreef en de kinderen, het personeel, de ouders en/of verzorgers raken. Gedacht kan worden aan onderwerpen als het schoolplan, het ondersteuningsplan, de communicatie, de begroting, brede school, gezond beleid, de schoolgids, de formatie, etc.

Hoe werkt de MR?
De MR vergadert gemiddeld elke 2 maanden, over het algemeen op een dinsdagavond, van 19:30 tot 21:30 uur.
Wanneer dat naar het oordeel van de MR of de schooldirecteur nodig is, kan de MR echter ook op korte termijn voor een extra vergadering bijeengeroepen worden.

Wie zitten er in de MR?
In de MR zitten 4 personeelsleden en 4 ouders van leerlingen, te weten:

Namens het personeel:
Driek Peters (secretaris)
Ingrid van Gerven
Leanne Bataille
Astrid Dielis-Meijer

Namens het team:
Rob Zwanenberg (voorzitter)
Ric Huisman
Martijn van der Pijl
Ciska Dalm

De vergaderdata van de MR in het schooljaar 2022-2023

05-10-2022
07-12-2022
25-01-2023
08-03-2023
12-04-2023
24-05-2023
21-06-2023
05-07-2023

De data vallen allen op een woensdag met als aanvangstijd 19.30 uur.

Onderwerpen voor de MR
Iedereen die bij BS Op Dreef betrokken is, kan en mag onderwerpen aandragen voor de MR.
Daarbij wordt opgemerkt dat de MR in principe geen individuele zaken (casuïstiek) bespreekt.
De MR is geen bemiddelingsorgaan tussen ouders en de school(directeur). Eventuele kwesties dienen ouders in beginsel dan ook zelf te bespreken met de leerkracht(en) van hun kind(eren) en/of de schooldirectie, of te melden bij de interne vertrouwenspersonen van Op Dreef.
Wanneer meerdere ouders echter tegen dezelfde kwestie aanlopen, kan deze in de vergadering geagendeerd worden.

Het bijwonen van een vergadering van de MR
De vergaderingen van de MR zijn over het algemeen openbaar. Als u een vergadering van de MR wilt bijwonen, bent u in principe dan ook van harte welkom. Sommige onderwerpen moeten echter vertrouwelijk behandeld worden, waardoor derden, inclusief ouders en docenten, niet aanwezig mogen zijn bij de behandeling daarvan. Daarom adviseren wij u vooraf contact op te nemen of de volgende vergadering (volledig) openbaar zal zijn.
Op die manier wordt voorkomen dat u voor niets komt.

Notulen van de MR:
Mocht u de notulen van de MR willen lezen, dan kunt u deze opvragen via het mailadres van de MR mrbsopdreef@gmail.com

Hoe bereikt u de MR?
Natuurlijk kunt u de leden gewoon aanspreken, bij voorbeeld op het schoolplein.
Ook per e-mail kunt u de MR bereiken, via mrbsopdreef@gmail.com

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Veldvest
BS Op Dreef maakt deel uit van Stichting Veldvest.
Door Veldvest is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in het leven geroepen. De GMR bespreekt alle bovenschoolse zaken, waaronder de financiering van Veldvest.
Voor meer informatie over de GMR verwijzen wij u naar de website van Veldvest: https://www.veldvest.nl/over-veldvest/gmr/