Als school willen we laten zien waar we voor staan, wat we belangrijk vinden om kinderen mee te geven en hoe we ons verhouden tot de invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen die op ons af komen. Deze vertalen we in onze missie en visie.

Wijs in onderwijs

Onderwijs moet van persoonlijke betekenis zijn voor een kind. Jong zijn, kind zijn, staat voor toekomst, voor mogelijkheden en verwachtingen die nog verkend moeten worden. Wij willen onze leerlingen in dit mooie groeiproces begeleiden en stimuleren.
Dat doen we steeds samen met de leerlingen en hun ouders. We hebben een gemeenschappelijk doel en vertrouwen in elkaar.
Elk kind investeert in de eigen ontwikkeling en elke ouder wil daar een positieve bijdrage aan leveren. School en ouders vinden elkaar in dit proces vanuit ieders eigen betrokkenheid.

Onderwijs heeft ook een maatschappelijk doel. Het moet een bijdrage leveren aan de bereidheid om persoonlijke talenten en kwaliteiten in te zetten ten behoeve van die maatschappij en het welzijn van anderen daarin.
Op Dreef is een school die zoekt naar een zorgvuldige afstemming tussen deze persoonlijke en maatschappelijke doelen.

Schoolprofilering

Als school willen we laten zien waar we voor staan, wat we belangrijk vinden om kinderen mee te geven en hoe we ons verhouden tot de invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen die op ons af komen. Vanuit onze kernwaarden: samen - betrokkenheid - veiligheid - respect geven we met onderstaande uitspraken in gezamenlijke verantwoordelijkheid richting aan het werk binnen de school en de omgang met elkaar:

  • Op Dreef is een school die een kind geborgenheid en uitdaging biedt, die kansen op ontwikkeling geeft, ruimte schept en grenzen stelt. Een school waar een kind zich goed kan voelen en weet dat het gewaardeerd en gezien wordt;
  • Op Dreef is een school waar samen leren, samen werken en samen spelen centraal staan en zo mogelijk hand in hand gaan;
  • Op Dreef is een school die een positieve bijdrage wil leveren aan het toekomstperspectief van kinderen en die ouders ondersteunt bij de begeleiding van hun kind;
  • Op Dreef ondersteunt en stimuleert leerlingen bij het zelfstandig tot leren komen. 
  • wij laten ze ervaren wat hun eigen leerstijl is en dat zijzelf grote invloed hebben op hoe zij leren. Op deze vaardigheid wordt in het voortgezet onderwijs een groot beroep gegaan; 
  • we dagen kinderen uit, we prikkelen ze, maar we zorgen ervoor dat de draaglast voor het individuele kind niet groter wordt dan de draagkracht. Door hen de gelegenheid te geven zelf keuzes te maken, zelf te plannen, geven we ze een actieve rol bij het leerproces. Daarmee wordt hun betrokkenheid bij het leren vergroot;
  • in het maatschappelijk leven is het kunnen samenwerken met anderen van groot belang. Mensen hebben elkaar nodig en kunnen veel van elkaar leren. Ook voor kinderen geldt dat samen iets uitzoeken, onderzoek doen, elkaar uitleg geven, elkaar aanvullen, onmisbare leerervaringen zijn. We zorgen ervoor dat ons onderwijsprogramma daarin voorziet. 

Ons motto is dan ook: "Op Dreef, waar onderwijskwaliteit en betrokkenheid samen komen".

Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen we u graag naar onze schoolgids