Als school willen we laten zien waar we voor staan, wat we belangrijk vinden om kinderen mee te geven en hoe we ons verhouden tot de invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen die op ons af komen. Deze vertalen we in onze missie en visie.

Wijs in onderwijs

Onderwijs moet van persoonlijke betekenis zijn voor een kind. Jong zijn, kind zijn, staat voor toekomst, voor mogelijkheden en verwachtingen die nog verkend moeten worden. Wij willen onze leerlingen in dit mooie groeiproces begeleiden en stimuleren.
Dat doen we steeds samen met de leerlingen en hun ouders. We hebben een gemeenschappelijk doel en vertrouwen in elkaar.
Elk kind investeert in de eigen ontwikkeling en elke ouder wil daar een positieve bijdrage aan leveren. School en ouders vinden elkaar in dit proces vanuit ieders eigen betrokkenheid.

Onderwijs kent ook een maatschappelijk doel. Het moet een bijdrage leveren aan de bereidheid van mensen om persoonlijke talenten en kwaliteiten in te zetten ten behoeve van die maatschappij en het welzijn van anderen daarin.
Op Dreef is een school die zoekt naar een zorgvuldige afstemming tussen deze persoonlijke en maatschappelijke doelen.

Schoolprofilering

Als school willen we laten zien waar we voor staan, wat we belangrijk vinden om kinderen mee te geven en hoe we ons verhouden tot de invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen die op ons af komen. Vanuit onze kernwaarden ‘Samen’, ‘Betrokkenheid’, ‘Veiligheid’ en ‘Respect’ geven we met onderstaande uitspraken richting aan het werk binnen de school en de omgang met elkaar.

  • Op Dreef is een school die een kind geborgenheid en uitdaging biedt, die kansen op ontwikkeling geeft, ruimte schept en grenzen stelt. Een school waar een kind zich goed kan voelen en weet dat het gewaardeerd en gezien wordt;
  • Op Dreef is een school waar samen leren, samen werken en samen spelen centraal staan en zo mogelijk hand in hand gaan;
  • Op Dreef is een school die een positieve bijdrage wil leveren aan het toekomstperspectief van kinderen en die ouders ondersteunt bij de begeleiding van hun kind;
  • Op Dreef ondersteunt en stimuleert kinderen bij het zelfstandig tot leren komen. Wij laten hen ervaren wat hun eigen leerstijl is en welke invloed zij zelf hebben op hoe zij leren;
  • we dagen kinderen uit en prikkelen ze. Door kinderen in de gelegenheid te stellen zelf keuzes te maken, zelf te plannen, geven we ze een actieve rol bij hun leerproces en wordt hun betrokkenheid vergroot;
  • in het maatschappelijk leven is het kunnen samenwerken met anderen van groot belang. Mensen hebben elkaar nodig, en kunnen veel van elkaar leren. Samenwerken, elkaar uitleg geven, elkaar aanvullen zijn belangrijke leerervaringen, opgenomen in ons onderwijsaanbod.

Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen we u graag naar onze schoolgids