Sinds 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Ieder schoolbestuur heeft een ‘zorgplicht’ en is wettelijk verplicht om passende ondersteuning te verzorgen voor een kind dat bij een school wordt aangemeld. Het idee achter Passend Onderwijs is dat scholen zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de verschillen tussen kinderen, ook als een kind specifieke ondersteuning nodig heeft.
Elke school stelt binnen Passend Onderwijs een ondersteuningsprofiel op, waarin de school beschrijft welke ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Het maakt duidelijk wat men van de school kan verwachten. Het ondersteuningsprofiel van onze school is te bekijken op www.scholenopdekaart.nl

Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen we u graag naar onze schoolgids.

Commissie van Intake en Toelaatbaarheid (CvIT)

Na aanmelding zal de school eerst zorgvuldig onderzoeken wat uw kind nodig heeft en of de school die ondersteuning zelf kan realiseren. Bij dit onderzoek kan de school de CvIT (Commissie van Intake en Toelaatbaarheid) van Veldvest betrekken. In deze commissie hebben onder andere de directeur en de orthopedagoog van het speciaal basisonderwijs (SBO) zitting. Zij zijn goed op de hoogte van de onderwijskundige mogelijkheden op de basisscholen, de speciale school voor basisonderwijs en andere opvangmogelijkheden. Op het moment dat het onderzoek is afgerond, wordt er een besluit genomen met betrekking tot de meest passende onderwijssetting en zal dit in een gesprek worden toegelicht.

Groeidocument

Op het moment dat een kind gedurende de schoolloopbaan extra ondersteuning nodig heeft, wordt dit -in samenspraak met de ouders- vastgelegd in het groeidocument. Bij elke stap in de 1-Onderwijsroute is er afstemming met de ouders. De afspraken worden structureel aangevuld in het groeidocument, zodat de onderwijsbehoefte van de leerling en de ingezette acties bijgehouden worden. Het groeidocument vormt de basis voor een eventueel ondersteuningsarrangement of verwijzing naar speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.
Wilt u meer weten over Passend Onderwijs, dan kunt ook de site www.passendonderwijs.nl of www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl bezoeken. Uiteraard kan ook contact opgenomen worden met de directeur van de school.

Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen we u graag naar onze schoolgids.