Werkwijze

De prognose is dat Op Dreef op de teldatum van 1 oktober 2023, 426 leerlingen telt. De school is verdeeld in clusters. Het denken en werken in clusters vormt het uitgangspunt voor de inrichting en organisatie van ons onderwijs, waarvoor leerkrachten een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen. Onze school werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem, met verschillende vormen van differentiatie en aandacht voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. In de ochtenden wordt met name opbrengstgericht gewerkt met behulp van het EDI-model (expliciete directe instructie). Dit betekent dat de leerlingen aan de hand van het lesdoel tijdens de instructie weten wat ze gaan leren in plaats van wat ze gaan doen. Vakken als lezen, taal en rekenen staan dan vooral centraal. ’s Middags is er ruimte voor de overige vakken waarbij explicieter aandacht is voor pedagogische doelen. Waar dat mogelijk is wordt er ook groepsdoorbrekend gewerkt. Dit biedt mogelijkheden om leerlingen vanuit verschillende groepen op hetzelfde niveau te groeperen. Aan ieder cluster is een onderwijsassistent gekoppeld ter ondersteuning.

Team

De aansturing van onze school ligt in handen van de onderwijskundig leider (de directeur) die de eindverantwoordelijkheid draagt ten behoeve van de strategische agenda van de schoolontwikkeling. De directeur wordt daarin ondersteund door regisseurs en leermonitoren. Samen vormen zij het strategisch aansturingsteam (STA) van de school. De aansturing is gericht op de domeinen integraal personeelsbeleid, strategisch- en onderwijskundig beleid, kwaliteitszorg en bedrijfsvoering.

Onze school kent een enthousiast, gemotiveerd team! Het team bestaat uit 40 medewerkers (exclusief studenten) met de volgende rollen: directeur, regisseurs, leermonitoren, groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, vakleerkracht gymnastiek, managementassistente, communicatiemedewerkster, conciërge en huishoudelijke dienst.

Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen we u graag naar onze schoolgids.