Op Basisschool Op Dreef werken we met de 1-Onderwijsroute. De 1-Onderwijsroute beschrijft de stappen en beslismomenten die cyclisch gezet worden ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen op groeps- en schoolniveau. Hiermee wordt het onderwijs passend gemaakt aan de behoeften van alle leerlingen. De kern van de 1-Onderwijsroute is de cyclus van handelingsgericht werken met groepsplannen. Het
vormgeven van de groepsplannen en deze twee keer in het jaar planmatig bespreken en evalueren, maakt onderdeel uit van deze route. Hierbij is pro-actief handelen van de leerkracht het uitgangspunt.

Strategisch aansturingsteam (STA)

De aansturing van onze school ligt in handen van de onderwijskundig leider (de directeur) die de eindverantwoordelijkheid draagt ten behoeve van de strategische agenda van de schoolontwikkeling. De aansturing is gericht op de domeinen integraal personeelsbeleid, strategisch- en onderwijskundig beleid, kwaliteitszorg en bedrijfsvoering. De directeur wordt daarin ondersteund door regisseurs en
leermonitoren. Samen vormen zij het strategisch aansturingsteam (STA) van de school. 
De school werkt ook samen met verschillende partners, onder wie educatieve ondersteuners vanuit de beleidsgroep Passend Onderwijs, externe instanties (zoals erkende psychologenpraktijken), het Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven (CJG) en de GGD.

Leermonitor en regisseur

De leermonitor richt zich in hoofdzaak op de onderwijskundige praktijk en didactische doelen. De regisseur richt zich op verbinding tussen de
onderwijskundige en pedagogische doelen. Zij hebben beiden een rol in de coördinatie van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de
leerlingen, de coaching en ondersteuning van de leerkrachten en de communicatie intern en extern.

De leermonitoren en regisseurs ondersteunen de leerkrachten bij de te zetten stappen.
Zij monitoren de kwaliteit, de groeidocumenten en de visie van de ondersteuning binnen de school.
Zij onderhouden contact met de externen, leerkrachten en ouders om zicht te houden op de kwaliteit van het onderwijsaanbod, de aanwezige expertise en de (on)mogelijkheden van de school. Dat geeft een bredere kijk op vragen die er zijn binnen het schoolsysteem, gericht op Passend Onderwijs.

Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen we u graag naar onze schoolgids.