Onderwijsroute en ondersteuningsniveaus binnen Veldvest

Binnen Basisschool Op Dreef wordt gewerkt met de 1-Onderwijsroute. De 1-Onderwijsroute beschrijft de stappen en beslismomenten die cyclisch gezet worden ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen op groepsen schoolniveau. Het vormgeven van de groepsplannen en deze twee keer in het jaar planmatig te bespreken en te evalueren, maakt onderdeel uit van deze route. Uitgangspunt hierbij is de aanpak vanuit het Handelingsgericht werken. Er is een ondersteuningsteam gefaciliteerd om de leerkrachten te ondersteunen bij het vorm en uitvoering geven aan de 1-Onderwijsroute. Daarnaast houdt zij zicht op de kwaliteit van het onderwijsaanbod, de aanwezige expertise en de (on)mogelijkheden van de school. Het ondersteuningsteam bestaat uit directie, regisseurs en leermonitoren. Vanuit de Beleidsgroep Passend Onderwijs van Veldvest zijn orthopedagogen ter ondersteuning en professionalisering van de leerkrachten bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften aan de scholen verbonden.

Groepsbespreking / Groep in beeld gesprekken

Twee keer in het schooljaar worden er “groep in beeld” gesprekken gevoerd. De gesprekken zijn gericht op de behaalde resultaten, het signaleren van specifieke onderwijsbehoeften en de ondersteuningsvragen van de leerkracht.

Groepsplannen

Aan de hand van de Cito- en methodegebonden toetsen worden de vorderingen van leerlingen geregistreerd. Vervolgens worden deze gegevens door de leerkracht verwerkt in een groepsplan. In het groepsplan stemt de leerkracht het onderwijsaanbod specifieker op de groep af voor een bepaalde periode.

Leerlingbespreking

Naar aanleiding van de bespreking van het groepsplan of het “groep in beeld” gesprek kan er een interne leerlingbespreking gepland worden, tussen de leerkracht en (één of meer) leden van het ondersteuningsteam. Vooraf informeert de leerkracht de ouders over de inhoud van de bespreking. Ouders worden ook altijd geïnformeerd over de uitkomsten van de leerlingbespreking.

Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen we u graag naar onze schoolgids.