Agenda

Ouderportaal
Basisschool Op Dreef
Pastoor Jansenplein 15
5504 BS Veldhoven
Telefoon: +31(0)40-2532834
E-Mail: opdreef@veldvest.nl

De Medezeggenschapsraad (MR)

Overeenkomstig de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) heeft Op Dreef een Medezeggenschapsraad (MR).

Wat doet de MR?

De MR – met vertegenwoordigers van personeelsleden (de personeelsgeleding) en vertegenwoordigers van ouders (de oudergeleding) – denkt mee en levert haar bijdrage aan allerlei onderwerpen die basisschool Op Dreef en de kinderen, het personeel, de ouders en/of verzorgers raken. Gedacht kan worden aan onderwerpen zoals het schoolplan, het ondersteuningsplan, de communicatie, de begroting, brede school, gezond beleid, de schoolgids, het vakantierooster, de formatie, etc.

Hoe werkt de MR?

De MR vergadert in principe zes keer per jaar, gemiddeld elke 2 maanden, afwisselend op een dinsdag- en een donderdagavond, van 19:30 tot 21:30 uur.

Wanneer dat naar het oordeel van de MR of de schooldirectie nodig is, kan de MR echter ook op korte termijn voor een extra vergadering bijeengeroepen worden.

De MR heeft een aantal werkgroepen. Ze behandelen veelal jaarlijks terugkerende onderwerpen, zoals begroting, vakantierooster, veiligheid, ouderbeleid en personeelsbeleid, maar kunnen ook voor een eenmalig onderwerp worden ingesteld. Bij veel van deze onderwerpen heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht.

De MR streeft ernaar om de agenda van haar vergadering één week voor de vergaderdatum op de website van Op Dreef te plaatsen. Na afloop van de vergadering worden de notulen hier ook gepubliceerd. 

Wat zijn de rechten en plichten van de MR?

De rechten en plichten van de MR zijn vastgelegd in de wet, in het statuut, in het reglement en in het huishoudelijk reglement. De belangrijkste rechten van de MR zijn:

  • Het informatierecht De MR kan alleen goed functioneren, wanneer zij op tijd, volledig door het schooldirectie wordt geïnformeerd. De schooldirectie is om die reden wettelijk verplicht om relevante informatie tijdig, uit zichzelf aan de MR te verstrekken. Tevens dienst de schooldirectie alle relevante vragen van de MR te beantwoorden.
  • Het adviesrecht De MR heeft het recht om het schooldirectie op elk gewenst moment, gevraagd en ongevraagd te adviseren. In een aantal gevallen is het schooldirectie zelfs wettelijk verplicht vooraf advies te vragen aan de MR.
  • Het instemmingsrecht Sommige onderwerpen zijn zo belangrijk dat de schooldirectie de instemming nodig heeft voor een (voorgenomen) besluit. Wanneer de MR niet met dat besluit instemt, mag de schooldirectie het voorgenomen besluit niet doorzetten.

Verschil in rechten tussen personeelsgeleding en oudergeleiding Hoewel de MR als één orgaan functioneert, en gezamenlijk vergadert, kunnen de rechten tussen de beide geledingen verschillen. Het kan daarom voorkomen dat de oudergeleding een adviesrecht heeft, terwijl de personeelsgeleding het zwaardere instemmingsrecht heeft.

 

Wie zitten er in de MR?

In de MR zitten 4 personeelsleden en 4 ouders van leerlingen, te weten:

Namens het personeel: Faaike Jansen – Ingrid Somers – (Vacature voor 3e personeelslid) – (Vacature voor 4e personeelslid)

Namens de ouders zitten in de MR: Annemieke Gijsbers – Muriel Teunissen – Roland Mol (secretaris) – Rob Zwanenberg (Voorzitter)

De vergaderdata van de MR in het schooljaar 2018-2019:

  • Donderdag 20 september 2018
    (overige data worden in deze vergadering vastgesteld)

Onderwerpen voor de MR

Iedereen die bij Op Dreef betrokken is, kan en mag onderwerpen aandragen voor de MR.

Daarbij wordt opgemerkt dat de MR in principe geen individuele zaken (casuïstiek) bespreekt. De MR is geen bemiddelingsorgaan tussen ouders en de school(directie). Eventuele kwesties dienen ouders in beginsel dan ook zelf op te lossen met de leerkracht(en) van hun kind(eren) en/of de schooldirectie. Wanneer meerdere ouders echter (al is het maar theoretisch) tegen dezelfde kwestie aan zouden kunnen lopen, kan dit zomaar anders liggen.

Het bijwonen van een vergadering van de MR

De vergaderingen van de MR zijn over het algemeen openbaar. Als u een vergadering van de MR wilt bijwonen, bent u in principe dan ook van harte welkom. Sommige onderwerpen moeten echter vertrouwelijk behandeld worden (waardoor derden (inclusief ouders en docenten) niet aanwezig mogen zijn bij de behandeling daarvan); daarom adviseren wij u vooraf contact op te nemen of de volgende vergadering (volledig) openbaar zal zijn. Op die manier wordt voorkomen dat u voor niets komt.

Hoe bereikt u de MR?

Natuurlijk kunt u de leden gewoon aanspreken, bij voorbeeld op het schoolplein. Ook per e‑mail kunt u de MR bereiken, via mrbsopdreef@gmail.com.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Veldvest

Op Dreef maakt deel uit van Stichting Veldvest. Door Veldvest is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in het leven geroepen. Deze GMR bespreekt alle boven-schoolse zaken, waaronder de financiering van Veldvest, etc. Naast informele contacten tussen de MR en de GMR van individuele leden, vindt er enkele malen per jaar ook een formeel overleg plaats.