Agenda

MR-Jaarverslag

Ouderportaal
Basisschool Op Dreef
Pastoor Jansenplein 15
5504 BS Veldhoven
Telefoon: +31(0)40-2532834
E-Mail: opdreef@veldvest.nl

Veldvest

De scholen van Veldhoven Midden vallen onder het bestuur van stichting Veldvest, het bevoegd gezag van 16 basisscholen, 1 speciale school voor basisonderwijs en 1 school voor speciaal onderwijs. De scholen bevinden zich in het gebied Veldhoven, Vessem, Steensel, Wintelre en Knegsel. Zij hebben een katholieke, protestants-christelijke of algemeen-bijzondere grondslag. Meer informatie over de stichting kunt u vinden op www.veldvest.nl

GMR

Voor de scholen vallend onder het bevoegd gezag van Veldvest is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) opgericht. De GMR bestaat uit 10 leden, vanuit twee geledingen: 5 vertegenwoordigers van ouders en 5 vertegenwoordigers van de leerkrachten. De GMR is bevoegd tot bespreking van die aangelegenheden, die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen vallend onder het bevoegd gezag. Daarnaast kan ze schriftelijke voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan het bevoegd gezag. De GMR heeft adviesrecht, onder andere met betrekking tot de volgende zaken: kaders voor vaststelling van het regionaal vakantierooster, vaststellen of wijzigen van beleid ten aanzien van het onderhoud van gebouwen, instemmingsrecht met betrekking tot onder andere het wijzigen van een benoemingsprocedure van de schoolleiding, etcetera. De GMR vergadert maandelijks, zowel zelfstandig als met het bevoegd gezag (College van Bestuur).

Alles dat uitsluitend betrekking heeft op één school blijft de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de MR/ SR (Medezeggenschapsraad of Schoolraad)

Het doel van de GMR is mede zorgdragen voor kwalitatief goed onderwijs op de scholen van Veldvest. Vanzelfsprekend is hiervoor de constructieve samenwerking nodig tussen ouders, leerkrachten, directeuren en bestuurders. In de praktijk is de GMR net als het Bestuur vooral bezig in voorwaarden-scheppende sfeer.

Tot slot willen we u er op wijzen dat alle GMR-informatie ook op de website van Veldvest te vinden is.