Agenda

MR-Jaarverslag

Ouderportaal
Basisschool Op Dreef
Pastoor Jansenplein 15
5504 BS Veldhoven
Telefoon: +31(0)40-2532834
E-Mail: opdreef@veldvest.nl

Visie op onderwijs

Onderwijs op school moet van persoonlijke betekenis zijn voor een kind. Jong zijn, kind zijn, staat voor toekomst, voor mogelijkheden en verwachtingen die nog verkend moeten worden. Wij willen onze leerlingen in hun groeiproces helpen, begeleiden en stimuleren.
Onderwijs heeft ook een maatschappelijk doel. Het dient een bijdrage te leveren aan de bereidheid van mensen om persoonlijke talenten en kwaliteiten in te zetten ten behoeve van die maatschappij en het welzijn van anderen daarin.
Op Dreef is een school die zoekt naar een zorgvuldige afstemming tussen persoonlijke en maatschappelijke doelen.

Missie

Op Dreef: Samen op weg; leerkrachten, kinderen en ouders.
Als leerkrachten, als schoolgemeenschap investeren wij in de ontwikkeling van kinderen. Dat doen we samen met de kinderen zelf en met hun ouders. We hebben een gemeenschappelijk doel en daarom hebben we vertrouwen in elkaar! Op Dreef ziet kinderen niet als onderwijsconsumenten en hun ouders niet als klanten. Elk kind investeert in de eigen ontwikkeling en elke ouder/verzorger wil daar een zo groot mogelijke, positieve bijdrage aan leveren. School, ouders en kinderen zijn dus partners in opvoeding, ontwikkeling en leren.
Samen gaan we het basisschooltraject aan. Vooraf is niet precies duidelijk waar dit traject op uitloopt. We gaan op weg, zonder de precieze eindbestemming te kennen. Gaandeweg wordt dit duidelijk.
Soms stokt de ontwikkeling van een leerling en dan doen we ons best om hindernissen en belemmeringen weg te nemen. Soms versnelt die ontwikkeling en ook dan willen we onze leerlingen passende uitdagingen en ontwikkelingskansen bieden. We zetten ons hier volledig voor in en we willen als leerkracht en school hierin gekend worden. In het hoofdstuk over ouders en betrokkenheid van ouders wordt hier nog dieper op ingegaan.

Opvoedkundige uitgangspunten

Zoals hierboven al is geconstateerd, zijn het niet uitsluitend de ouders die opvoeden. Zij blijven wel de eindverantwoordelijkheid hiervoor dragen en zij dienen de regie te voeren over de opvoeding van hun kind. Onze rol als school zien we hierbij als ondersteunend. We vinden het belangrijk dat er afstemming plaatsvindt tussen het pedagogische milieu thuis en op school. Dit is in het belang van het kind.
Wij willen dat kinderen zich op hun gemak voelen bij ons op school. Het team, de schoolraad en de activiteitencommissie van Op Dreef zetten zich in voor een geborgen schoolomgeving, waar het goed samen leven is en waar veel geleerd wordt. Wij benaderen kinderen positief en zorgen voor duidelijkheid. We vinden het belangrijk dat kinderen mogen zijn wie ze zijn, dat ze zich gewaardeerd en geaccepteerd voelen. We ondersteunen hen in hun omgang met elkaar en met volwassenen. Het opbouwen van een vertrouwensband staat hierbij centraal. Dit betekent dat alle volwassenen binnen Op Dreef met respect en waardering omgaan met de kinderen. We verlangen dit ook van de kinderen in hun omgang met elkaar.
We zorgen ervoor dat we tijd hebben voor de kinderen en we tonen belangstelling voor hun persoon. Samen spelen en samen werken vinden wij belangrijk. De inzet van het kind wordt positief gewaardeerd en we hebben vertrouwen in de mogelijkheden van onze leerlingen.

Wij zorgen ervoor dat de kinderen succeservaringen kunnen opdoen en zo zelfvertrouwen ontwikkelen.
We nodigen onze leerlingen uit mee te denken, mee te beslissen en een eigen inbreng te leveren. Toenemende zelfstandigheid is het doel, waarbij wij als volwassenen verantwoordelijk blijven voor dit groeiproces. Wij proberen te voorkomen dat kinderen overvraagd worden. Draagkracht en draaglast moeten in balans zijn! De leerling mag en kan het niet allemaal zelf uitzoeken.               De rol van de leerkracht als opvoeder komt vooral tot uitdrukking in de bemiddelende rol in leerprocessen. Zij zorgt ervoor dat het kind steeds meer verantwoordelijkheid voor het eigen leren durft te nemen.
Ons onderwijs moet kinderen helpen straks hun eigen keuzes te maken. Keuzes waarvoor zij zelf de verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen. Keuzes die bijdragen aan een gelukkig leven voor zichzelf en de mensen in hun omgeving.

De sfeer op school

In de school, onder lestijd, zijn orde en regelmaat belangrijke uitgangspunten. We streven naar een rustige maar bedrijvige werksfeer, waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waarbij pesten en kwetsend gedrag niet worden getolereerd. Aan zo’n goede sfeer moet voortdurend doelgericht worden gewerkt! In het lesrooster wordt hiervoor tijd vrijgemaakt binnen de lesactiviteiten.
Kinderen hebben regelmatig extra ondersteuning nodig in hun omgang met anderen en m.b.t. hun gedrag in de klas. Deze ondersteuning bieden wij door aandacht te schenken aan de omgang met elkaar en aan conflicten tussen kinderen onderling. Via gesprekken in de groep en individuele gesprekken willen we bij kinderen inzicht in zichzelf en in hun sociaal functioneren ontwikkelen. Samen zoeken we naar mogelijkheden om een volgende keer beter met de situatie of het conflict om te gaan.
De zorg voor een positieve groepsdynamiek zien we als een belangrijke opdracht voor de leerkracht. In het schooljaar 2016-2017 hebben we hier nog eens expliciet aandacht aan besteed door middel van het opzetten van leerling-mediation. In het nieuwe schooljaar 2017-2018 gaan we met betrekking tot dit onderwerp een verdiepingsslag maken door de bijdrage van een extern deskundige die ons op onze studiemomenten verder zal professionaliseren.

Gedragsregels

Binnen de groepen en binnen de school gelden gedragsregels die in het maatschappelijke verkeer en de omgang met elkaar als vanzelfsprekend mogen worden beschouwd. Wij ervaren dat er binnen onze schoolomgeving tussen ouders, kinderen en leerkrachten over het algemeen overeenstemming bestaat over wat gewenst en ongewenst gedrag is. In het kader van burgerschapsvorming zal dit de komende jaren scherper in beeld komen. Op ongewenst gedrag spreken we onze leerlingen, de ouders/verzorgers en ook elkaar aan, gewenst gedrag wordt bevestigd.